கோரக்பூரின் குழந்தைகள் : மனுஷ்ய புத்திரன்

கோரக்பூரின் குழந்தைகள் ……………………………………………………. மனுஷ்ய புத்திரன் …………………………………………….. உங்களையெல்லாம் ஒரு பேச்சுக்கு ஹிட்லர் என்று அழைத்தால் கேஸ் சேம்பரில் கொன்றது போலவே குழந்தைகளை சாகவிடுவீர்களா? அங்கே மருத்துவமனை வாசலில் நுறுகுழந்தைகளின் நூறு ஜோடி செருப்புகள் குவிந்திருக்கின்றன ஆக்ஸிஜன் இல்லாமல் குழந்தைகள் சாகவிடப்படுகிறார்கள் ’இது ஒரு சிறிய சம்பவம் இந்த தேசத்தில் இதுபோல இதற்கு முன்பும் சம்பவங்கள் நடந்திருக்கின்றன’ என்கிறார் அரசரின் முதன்மை பணியாளர் ஆம் இந்த தேசத்தில் இதற்கு முன்பும் கோடானுகோடி குழந்தைகள் ஏதேதோ காரணங்களுக்காகவோ காரணமில்லாமலோ … Read more