தமிழ் வாசக மனம்…

நூற்றுக்கு நூறு என் கருத்தை அப்படியே பிரதிபலிக்கும் ஒரு பழைய கட்டுரையை இன்று படித்தேன்.  நீங்கள் ஏற்கனவே படித்திருக்கலாம்.  உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன்.

http://www.jeyamohan.in/31835