அமேஸானில் என் புத்தகங்கள்

கடைசியாக அமேஸானில் என் புத்தகங்கள் விற்பனைக்கு வந்து விட்டன.  இதற்காகப் பல ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது.

Marginal Man: https://www.amazon.in/dp/8193528336

Zero Degree: https://www.amazon.in/dp/8193528301

Unfaithfully Yours: https://www.amazon.in/dp/8193635566

To Byzantium: https://www.amazon.in/dp/8193528328

நிலவு தேயாத தேசம்: https://www.amazon.in/dp/819352831X