சிறப்புத் தள்ளுபடி

Flipkart-இல் ராஸ லீலாவும் தேகமும் சிறப்புத் தள்ளுபடி விலையில் கிடைக்கின்றன.

ராஸ லீலா: ரூ. 250

https://www.flipkart.com/raasa-leela/p/itmdapnxdxwj5uvf?pid=9789351351955

***

தேகம்: ரூ. 50

https://www.flipkart.com/degam/p/itme7kz5dumuhzgd?pid=9789351351962