லீமா (பயணக் குறிப்புகள் – 4)

தென்னமெரிக்க நாடுகளின் கட்டிடங்களில் பயன்படுத்தும் வண்ணங்கள் எப்போதுமே என்னை ஆச்சரியப்படுத்துகின்றன.  லீமாவில் உள்ள இந்தக் கட்டிடத்தின் வண்ணங்களைப் பாருங்கள்.