மயானக் கொள்ளை

சாருவின் புதிய நாடகம் ‘மயானக் கொள்ளை’  கிண்டிலில் கிடைக்கிறது. நண்பர்கள் படிக்கவும்.

 

https://www.amazon.in/dp/B07PFN6HD8/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_tItGCbC0A123Z