ஒரு விவாதம்

ஸீரோ டிகிரியோ அல்லது என்னுடைய வேறு எந்த நாவல்களோ சரியாக வாசிக்கப்பட்டு விவாதிக்கப்படவில்லை என்பது என் கருத்து. ஸீரோ டிகிரியின் 40-ஆவது பக்கத்தில் இப்படி வருகிறது:

Colostrum – குழந்தை பிறந்த சில தினங்களில் தாயின் முலைகளிலிருந்து வரும் மஞ்சள் நிறத் திரவம் contains lot of proteins and vitamins.  It has antibodies against many common diseases especially those that the mother has had earlier.  சிசுக்கள் தாமாகவே இந்த antibodiesஐ உருவாக்கிக் கொள்ளும் வரை தாய்ப்பாலிலிருந்து கிடைக்கும் antibodies சிசுக்களை நோய்களிடமிருந்து காப்பாற்றுகிறது. 

Can anyone understand the anti-postcolonial stance the author is taking here, or rather his anti-neoliberal stance?

ஸீரோ டிகிரி பற்றி ஒரு ஐரோப்பியப் பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்த உரையாடலில் இந்தக் கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. உங்களில் யாரேனும் பதில் சொல்ல முடியுமா?

charu.nivedita.india@gmail.com      

               

Comments are closed.