எழுத்தாளர் முற்றம்

நாளை எழுத்தாளர் முற்றத்தில் 7 மணிக்கு என் எழுத்துலகம் பற்றி நேசமித்திரன் பேச இருக்கிறார். தவற விடாதிர்கள். சாருவின் பாலியல், porn writing இலிருந்து சாருவின் எழுத்து எப்படி கலையாக மாறுபடுகிறது – நேசமித்திரனின் பேச்சு இதை மையப்படுத்தி இருக்கும்.