தங்க்லீஷ்

கை கால் கண் இல்லாதவர்களையெல்லாம் கொன்று விட வேண்டும் என்று சொல்லியது பாலாவின் நான் கடவுள் படம்.   பச்சையான ஃபாஸிஸம் அது.  தங்க்லீஷில் எழுதலாம் என்பதும் ஃபாஸிஸமே.  தங்க்லீஷில் எழுதுவது தாயைக் கூட்டிக் கொடுப்பது போன்றது. இதற்கு மேல் எழுத என் சினம் என்னை அனுமதிக்க மறுக்கிறது…

Comments are closed.