என்னுடைய ஐந்து நூல்கள் அமேஸானில்…

என்னுடைய மிக முக்கியமான ஐந்து நூல்கள் இப்போது அமேஸானில் கிடைக்கின்றன.

  1. kanavugalin mozhiperyarpalan/கனவுகளின் மொழிபெயர்ப்பாளன் https://www.amazon.in/dp/9387707962/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_rhb1CbQP51V4W
  2. kadavulum saithanum/கடவுளும் சைத்தானும் https://www.amazon.in/dp/9387707555/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_wfb1Cb1SFWM2R
  3. AZADI AZADI AZADI/அஸாதி அஸாதி அஸாதி https://www.amazon.in/dp/9387707911/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_Web1Cb7ZN9QRK
  4. ஒழுங்கின்மையின் வெறியாட்டம் https://www.amazon.in/dp/9387707679/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_3db1CbAKFJ8MS
  5. MOODUPANI CHALAI/மூடுபனிச் சாலை https://www.amazon.in/dp/9387707687/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_udb1Cb02H78P1