சிங்கப்பூரில் சாரு & அராத்து நூல்கள்

சிங்கப்பூரில் உள்ள கீழ்க்கண்ட இடத்தில் என்னுடைய கோணல் பக்கங்களும் அராத்துவின் தற்கொலைக் குறுங்கதைகளும் அராஜகம் 1000 நூலும் கிடைக்கும்.

Artisan dessert bar.
31 Rochester Drive,
Park Avenue Hotel
#01-02
Singapore 138637

Phone:- 85153324.