செல்லாப் பணம்

பெண்ணை அவள் என்று குறிப்பிட்டிருப்பதைப் பார்த்து ஆச்சரியமும் அருவருப்பும் அடைந்தேன்.  பொதுப்புத்தி இப்படித்தான் இருக்கிறது.  இந்த நிகழ்ச்சியில் ஷாலினின் கருத்துக்கள் முழுவதையும் வழி மொழிகிறேன்.  (சார் என்ற பிரயோகத்தைத் தவிர…) http://kaalaimalar.net/modi-monetization-fails-it-women-angry-speech/