மெதூஸாவின் மதுக்கோப்பை : சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தின் ஃப்ரெஞ்ச் துறையில் நான் ஆற்றிய உரை

மதுரை நண்பர்கள் மதுரை புத்தக விழாவில் லியோ புத்தக அரங்கில் மெதூஸாவின் மதுக்கோப்பையை வாங்கிக் கொள்ளலாம். என் எழுத்து வாழ்வில் மெதூஸாவின் மதுக்கோப்பை தான் ஆக முக்கியமான புத்தகம். ஏனென்றால், அது என்னுடைய ஃப்ரெஞ்ச் தொடர்பைப் பேசுகிறது. எனக்கு ஃப்ரெஞ்ச் இலக்கியம் தெரியாது; சாருவுக்கு ஃப்ரெஞ்ச் இலக்கியம் தெரியும். என் புத்தகமும் நாலு பிரதி விற்கிறது; சாருவின் புத்தகமும் நாலு பிரதி விற்கிறது என்று ஒரு அன்பர் எழுதியிருந்தார். அது தவறு. அவர் புத்தகம் நாற்பதாயிரம் பிரதி … Read more