கலகம் காதல் இசை

கலகம் காதல் இசை என்ற நூலை பிழை திருத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன்.  ஒரு நாளில் முடிக்க வேண்டிய நூல்.  பிழைகளும் அதிகம் இல்லை.  ஆனால் நான் பிழை திருத்தம் செய்யும் போது அந்த நூலைத் திரும்பவும் ஒருமுறை எழுதுவதாகவே சொல்ல வேண்டும்.  உதாரணமாக, ”Sleimane Benaissa என்ற அல்ஜீரிய நாடகாசிரியர்” என்று வரும் போது அதில் ஒன்றும் பிழை இல்லையே என நான் தாண்டிப் போக மாட்டேன்.  அல்ஜீரியப் பெயர்களில் பரிச்சயம் உள்ளவர்களுக்கு அதில் e வராது … Read more