பிரிவு

இந்த 64 வயது வரை எந்த இழப்புக்காகவும் வருத்தப்பட்டதில்லை. எந்தப் பிரிவும் என்னைப் பாதித்ததில்லை. உயிருக்கு உயிராக இருந்த உறவுகள் நட்புகள் பிரிந்தன. ஒரு துளியும் கலங்கவில்லை. இரண்டு முறை என் உயிரே பிரிந்து விடுவேன் என பயமுறுத்தியது. கவலையே படவில்லை. எதுவுமே என்னை அசைத்ததில்லை. ஆனால் இன்று காலையிலிருந்து ஒரு விஷயம் என்னைப் பிழிந்து கொண்டிருக்கிறது. துயரம் என்ற உணர்வையே அனுபவித்தறியாததால் இதுதான் துயரமா என்றும் தெரியவில்லை. இருக்கலாம். இதுதான் துயரமாக இருக்கும். இந்த ஒரு … Read more