லத்தீன் அமெரிக்க சினிமா – 1

லத்தீன் அமெரிக்க சினிமா என்ற புத்தகம் 1985-இல் வெளிவந்தது.  அதிலிருந்து ஒன்றிரண்டு அத்தியாயங்கள் இங்கே.  இந்தக் கட்டுரைகளை நான் 1982 வாக்கில் எழுதியதாக ஞாபகம். எல் சால்வடார் EL Salvador: Another Vietnam (1981) & EL Salvador: The Decision to win (1981)   மேற்கண்ட இரண்டு படங்களும் Tete Vasoncelles-இன் தலைமையின் கீழ் Glenn Silber என்ற அமெரிக்கரும், எல் சால்வதோரைச் சேர்ந்த Cero a la Izquierda என்பவரும் சேர்ந்து படமாக்கியவை. … Read more