சிறப்புத் தள்ளுபடி – 2

Amazon-இல் கோணல் பக்கங்கள் (Paperback) சிறப்புத் தள்ளுபடி விலையில் கிடைக்கின்றது. கோணல் பக்கங்கள் தொகுதி  1: ரூ. 80 https://www.amazon.in/dp/8184937660 *** கோணல் பக்கங்கள் தொகுதி  2: ரூ. 100 https://www.amazon.in/dp/8184937679 *** கோணல் பக்கங்கள் தொகுதி  3: ரூ. 100 https://www.amazon.in/dp/B01M4O5JIL    

சிறப்புத் தள்ளுபடி

Flipkart-இல் ராஸ லீலாவும் தேகமும் சிறப்புத் தள்ளுபடி விலையில் கிடைக்கின்றன. ராஸ லீலா: ரூ. 250 https://www.flipkart.com/raasa-leela/p/itmdapnxdxwj5uvf?pid=9789351351955 *** தேகம்: ரூ. 50 https://www.flipkart.com/degam/p/itme7kz5dumuhzgd?pid=9789351351962

அற்புதத் தருணங்கள்…

இன்னும் ரெண்டு நாள் பேப்பர் படிக்கவில்லை.  நாட்டு நடப்பு தெரியாது.  ஒரே நோக்கமாக ஊரின் மிக அழகான பெண் புத்தகத்தை கிண்டிலில் (இங்கே நடுவில் நான் க் போடுவதில்லை.  ஆங்கில வார்த்தைகளோடு தமிழைச் சேர்க்கும் போது எதற்கு ஐயா ஒற்று எழுத்தைப் போட்டு உயிரை வாங்குகிறீர்கள்?  தமிழ்ச் சினிமா!!!) போட்டு விட்டுத்தான் மறுவேலை என்று உட்கார்ந்தேன்.  வார்த்தைக்கு வார்த்தை ஒற்றெழுத்தைப் போடுவதிலேயே நேற்று முழுவதும் போய் விட்டது.  இன்றும் முழுநாளை முழுங்கி விடும்.  நீங்கள் யாருமே இது … Read more