விழா : சிறுகதை

என்னுடைய வாசகர் வட்டத்தின் உள் அமைப்பில் உள்ளவர் அந்த நண்பர்.  பெயர் ராஜா என்று வைத்துக் கொள்வோம்.  ஜனவரி இறுதியில் போன் செய்தார்.  மார்ச்சில் எங்கள் நிறுவனத்தின் திறப்பு விழா உள்ளது;  நீங்கள்தான் திறந்து வைக்க வேண்டும் என்று கேட்டார்.  ஏதோ ஒரு தேதி சொன்னார்.  21 என்று வைத்துக் கொள்ளுங்களேன்.  காலண்டரைப் பார்த்தேன்.  அந்தத் தேதியில் வேறு எதுவும் நிகழ்ச்சி இல்லை.  சரி, வருகிறேன்; ஆனால் ஒரு விஷயம் ராஜா என்றேன்.  என்ன சாரு?  எனக்குப் … Read more