சக்ரவாகம், சூரியகாந்தி

காந்தியை மகாத்மாவாக மாற்றிய புத்தகம் டால்ஸ்டாய் எழுதிய The Kingdom of God is Within You.  அதேபோல் இப்போது இருக்கும் நான் இப்போது இருக்கும்படி மாற்றிய எழுத்தாளர் ந. சிதம்பர சுப்ரமணியன்.  அவருடைய நூல்களைப் படிக்கும் போது கடவுளையே நேரில் தரிசிப்பது போல் இருந்தது.  ஏதோ வாய் வார்த்தையாகச் சொல்லவில்லை.  அப்படியே தான் இருந்தது.  படிக்கப் படிக்க அது ஆன்மாவையே ஏதோ செய்தது என்றுதான் தோன்றியது.  இதய நாதம் என்று ஒரு நாவல்.  அதைப் படிக்காதவன் … Read more